youtube

twitter

linkedin

hello@minervasearch.com

MENU menu

Close close menu

aber

Aelodau Annibynnol i'r Cyngor, Prifysgol Aberystwyth, Independent Members to the Council, Aberystwyth University

Aelodau Annibynnol i'r Cyngor, Prifysgol Aberystwyth

 

Wedi’i sefydlu yn 1872, mae Prifysgol Aberystwyth wedi datblygu i fod yn gymuned academaidd gref o dros 1,800 o staff a rhyw 8,000 o fyfyrwyr o bob cwr o’r byd. Mae gan y Brifysgol 18 o adrannau academaidd, sydd wedi’u trefnu’n dair Cyfadran ar draws y gwyddorau, gwyddorau cymdeithasol a’r celfyddydau. Mae ei chenhadaeth yn glir – darparu addysg ac ymchwil ysbrydoledig mewn amgylchedd cefnogol, creadigol ac eithriadol yng Nghymru.

 

Mae’r Brifysgol wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd diwethaf dan arweiniad yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure. Wedi’i chydnabod gan Ganllaw Prifysgolion Da The Times / The Sunday Times am dair blynedd yn olynol, hi oedd Prifysgol Cymru'r flwyddyn ar gyfer 2020. Lansiwyd cynllun strategol uchelgeisiol y Brifysgol yn 2018, ac yn 2022 bydd y sefydliad yn dathlu ei ben-blwydd yn 150fed.

 

Y Cyngor yw corff llywodraethu'r Brifysgol, sy'n gyfrifol am gyfeiriad strategol a pherfformiad y sefydliad. Mae'r Cyngor yn cynnwys ystod o unigolion o safon uchel sy'n dod â chyfuniad o gefndiroedd lleyg ac academaidd.

 

Mae’n ceisio adnabod aelodau annibynnol newydd o'r Cyngor a’r is-bwyllgorau o gefndiroedd amrywiol sydd â diddordeb mewn a dealltwriaeth o’r materion sy’n wynebu addysg uwch. Bydd yr aelodau annibynnol yn dod â chyfraniad meddylgar ac aeddfed i gyfarfodydd y corff llywodraethu, gan fod yn egwyddorol ac eto’n arloesol. Mae parodrwydd i fod yn heriol ond adeiladol, gyda ffocws strategol cryf yn hanfodol ar gyfer y rolau hyn.

 

Rydym yn chwilio am ystod eang o arbenigedd, gan gynnwys:

 

Adnoddau Dynol;

 

Iechyd a Diogelwch;

 

Addysg Uwch (yn enwedig Ymchwil ac Arloesi);

 

Buddsoddiadau;

 

Y Gyfraith; a

 

Rheoli Risg.

 

Yn ogystal â gwasanaethu ar y corff llywodraethu, disgwylir i aelodau annibynnol hefyd wasanaethu ar un neu fwy o is-bwyllgorau’r Cyngor. Felly, bydd y swyddogaeth yn gofyn am ymrwymiad amser o 1 i 2 ddiwrnod y mis, ac nid oes cyflog yn gysylltiedig â’r swyddogaeth.

 

Pecyn ymgeisydd 

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, a ddylai fod ar ffurf CV byr gyda llythyr wedi eu danfon mewn e-bost at aber@minervasearch.com erbyn 30 Mehefin 2021. Cytunir ar restr fer ganol mis Gorffennaf 2021 ac fe gynhelir cyfweliadau ar-lein yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn 26 Gorffennaf 2021.

 

Mae'r Brifysgol yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac yn arbennig o awyddus i annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dod o ystod amrywiol o gefndiroedd.

 

 

Independent Members to the Council, Aberystwyth University

 

Established in 1872, Aberystwyth University has developed into a strong academic community of over 1,800 staff and some 8,000 students from across the globe. The University has 18 academic departments, which are organised into three Faculties across the sciences, social sciences and arts. Its mission is clear – to deliver inspirational education and research in a supportive, creative and exceptional environment in Wales.

 

The University has gone from strength to strength in recent years under the leadership of Vice-Chancellor, Professor Elizabeth Treasure. Recognised by The Times / The Sunday Times Good University Guide for three years running, it was Welsh University of the Year for 2020. The University’s ambitious Strategic Plan was launched in 2018, and in 2022 the institution will celebrate its 150th anniversary.

 

The University Council is the University’s governing body, responsible for the University’s strategic direction and performance. The Council comprises a range of high calibre individuals bringing a combination of lay and academic backgrounds.

 

It is seeking to identify new independent members of Council and its sub-committees from diverse backgrounds with an interest and insight into the issues facing higher education. The independent members will bring thoughtful and mature contribution to governing body meetings and be principled yet innovative. A willingness to be challenging but constructive and a strong strategic focus are essential for these roles.

 

We are seeking a broad range of expertise including:

 

Human Resources;

 

Health and Safety;

 

Higher Education (particularly Research and Innovation);

 

Investments;

 

Law; and

 

Risk Management.

 

In addition to serving on the governing body, Independent Members are also expected to additionally serve on one or more of the Council’s sub-committees. The role will therefore require a time commitment of 1 to 2 days per month and is not remunerated.

 

Candidate Pack

 

To apply, please send a cover letter and CV to aber@minervasearch.com setting out how you meet the criteria for the post. 

 

The closing date for applications is the 30th June 2021.

 

Shortlisting of applicants will take place on mid-July 2021 and online interviews will take place during the week commencing 26 July 2021.

 

The University is an equal opportunities employer, and particularly keen to encourage applications from candidates coming from a diverse range of backgrounds.

aber