youtube

twitter

linkedin

hello@minervasearch.com

MENU menu

Close close menu

bangor

Aelodau Annibynnol y Cyngor, Prifysgol Bangor, Independent Members of Council, Bangor University

Aelodau Annibynnol y Cyngor

 

Sefydlwyd y Brifysgol o ganlyniad uniongyrchol i ymgyrch ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i gael darpariaeth addysg uwch yng Nghymru. Un o nodweddion pwysig ei sefydlu oedd y cyfraniadau gwirfoddol a roddwyd gan bobl leol, yn cynnwys ymhlith eraill, nifer o ffermwyr a chwarelwyr. Nid oeddent yn gallu fforddio rhoi o'u harian prin, ond gwnaethant hynny er gwaetha'r anawsterau er budd cenedlaethau'r dyfodol.

 

Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth academaidd a phwyslais mawr ar brofiad myfyrwyr. Heddiw mae tua 10,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y brifysgol, mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru gyda champysau ym Mangor, Porthaethwy a Wrecsam.

 

Mae ganddi tua 2000 o staff, wedi'u lleoli mewn tair ar ddeg o Ysgolion Academaidd o fewn tri Choleg, ac fe'u cefnogir gan nifer o Wasanaethau Proffesiynol. Mae 25% o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn rhai rhyngwladol, ac mae gan y Brifysgol gampws yn Changsha, Tsieina yn ogystal â phrif gyfleusterau dysgu yn Singapore, Bahrain ac Uzbekistan.

 

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau yn Undeb y Myfyrwyr a chawsant eu henwi fel y gorau yn y DU yn y WhatUni Student Choice Awards 2019, a dod yn ail yn 2020.

 

Mae'r brifysgol yn y 40 uchaf yn y Deyrnas Unedig am ymchwil, yn ôl  Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Cydnabu'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai gyda’r orau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol, ac ar y blaen i'r cyfartaledd o ran prifysgolion y Deyrnas Unedig, ac mae gan y Brifysgol bartneriaethau ymchwil ar draws y byd.

 

Mae Bangor yn arbennig o falch o'i Safon Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) sy'n tynnu sylw at waith ein staff yn darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol i'n myfyrwyr. Mae cynaliadwyedd yn ganolog i'n holl weithgareddau ac rydym 8fed yn y byd yn yr UI Green Metric. Yn ddiweddar derbyniodd y Brifysgol y wobr Prifysgol orau yn y Deyrnas Unedig yn 2020 gan StudentCrowd.

 

Yn fwy diweddar, mae'r brifysgol yn wynebu heriau, fel y mae nifer o brifysgolion eraill. Gyda recriwtio yn is na'r targed yn y blynyddoedd diwethaf, mae hyn wedi arwain at heriau ariannol cysylltiedig, ac rydym yn chwilio am ffyrdd o gynyddu a chreu mwy o amrywiaeth o ffrydiau incwm. Gwnaed cynnydd da eisoes wrth fynd i'r afael â'r heriau.

 

Pecyn ymgeisydd 

 

Canllaw i Aelodau'r Cyngor

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, a ddylai fod ar ffurf CV byr a llythyr eglurhaol wedi eu e-bostio at bangor@minervasearch.com, yw 15 Medi 2020.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Independent Members of Council

 

The University was founded as a direct result of a campaign in the late nineteenth century for higher education provision in Wales. An important feature of its foundation was the voluntary contributions made by local people, including amongst others, many farmers and quarrymen who could ill afford to donate money, but did so despite the difficulties in order to benefit future generations.

 

Bangor has had a long tradition of academic excellence and a strong focus on the student experience. Today around 10,000 students study at the University at locations across North Wales with campuses in Bangor, Menai Bridge and Wrexham.

 

It has approximately 2,000 staff, based in thirteen Academic Schools within three Colleges, and supported by a number of Professional Services. 25% of Bangor University students are International Students​, and the University has a campus in Changsha, China​, as well as major teaching facilities in Singapore​, Bahrain​ and Uzbekistan​

 

Bangor has more than 150 Students’ Union Clubs and Societies which were named best in the UK at the WhatUni Student Choice Awards 2019, and came second in 2020.

 

The University is ranked in the top 40 in the UK for research, according to the Research Excellence Framework (REF) 2014. The REF recognised that more than three-quarters of Bangor’s research is either world-leading or internationally excellent, ahead of the average for UK universities, and the university has research partnerships all over the world.

 

Bangor is particularly proud of its Teaching Excellence Framework (TEF) Gold which highlights members of staff’s work in providing outstanding teaching, learning and outcomes for our students. Sustainability is central to all the University’s activities and it is ranked 8th in the world in the UI Green metric. Recently the University was ranked best University in the UK in 2020 by StudentCrowd.

 

More recently, the University, alongside many others, is facing challenges. Levels of recruitment below target in recent years had led to associated financial challenges, and it is exploring ways of increasing and diversifying income streams. However, good progress has already been made in addressing these challenges.

 

Candidate pack

 

Guide for Members of the Council

 

The closing date for applications, which should be in the form of a brief CV and cover letter and emailed to bangor@minervasearch.com by 15th September 2020.

 

 

 

bangor