youtube

twitter

linkedin

hello@minervasearch.com

MENU menu

Close close menu

glyndwr

Cyfarwyddwr Cyswllt Gwasanaethau Gwybodaeth, Associate Director of Information Services, Deon Cyswllt, Materion Academaidd, Associate Dean Academic Affairs, Prifysgol Glyndwr Wrecsam, Wrexham Glyndwr University

Please scroll down for English version

 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i arwain datblygiad gwasanaethau gwybodaeth mewn sefydliad sy’n uchelgeisiol a blaengar, a chwarae rôl drawsffurfiol yn ei ranbarth a thu hwnt.

 

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (PGW) yw prifysgol Gogledd Ddwyrain Cymru sy’n gwasanaethu ar gyfer y rhanbarth. Mae gweledigaeth a strategaeth PGW hyd at 2025 wedi’u hadeiladu ar bartneriaethau gyda myfyrwyr a staff, o fewn addysg, trwy gysylltiadau â diwydiant ac ymchwil cymhwysol arloesol. Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i adeiladu prifysgol sy’n fywiog yn academaidd a chynaliadwy yn ariannol ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru ac sy’n bodloni anghenion myfyrwyr cenedlaethau’r dyfodol, yn sail i lwyddiant economaidd rhanbarthol ac yn llwyfan cadarnhaol ar gyfer proffilio’r rhanbarth yn y byd ehangach.

 

Pecyn Ymgeisydd - Cyfarwyddwr Cyswllt, Gwasanaethau Gwybodaeth

 

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

 

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.

 

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, ewch i:  www.minervasearch.com/glyndwr.  

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, a ddylai fod ar ffurf CV a llythyr eglurhaol, yw 10 Chwefror 2019. Anfonwch geisiadau at glyndwr@minervasearch.com 

 

This is an exciting opportunity to lead the development of information services in an institution which is ambitious and progressive, and playing a transformative role in its region and further afield. 

 

Wrexham Glyndŵr University (WGU) is the university of and for North East Wales. WGU’s vision and strategy to 2025 is built on partnerships with students and staff, within education, through industry links and innovative applied research.  The University is committed to building an academically vibrant and financially sustainable university for North East Wales that meets the needs of future generations of students, underpins regional economic success and is a positive platform for profiling the region in the wider world.

 

Candidate Pack - Associate Director Information Services

 

The ability to communicate in Welsh is desirable for this post.

 

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.

 

For more information, including how to apply, please visit:  www.minervasearch.com/glyndwr.  

 

The closing date for applications, which should be in the form of a CV and cover letter, is 10 February 2019.   Send applications to glyndwr@minervasearch.com

 

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw’r Brifysgol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sy’n gwasanaethu ar gyfer y rhanbarth. Mae’n brifysgol ifanc, fentrus ac uchelgeisiol sy’n cyfrannu at dwf economaidd y rhanbarth trwy bartneriaethau diwydiannol cryfion. Mae ganddi natur gefnogol sy’n gosod myfyrwyr wrth galon ei holl weithgareddau. Mae hi wedi cychwyn arni i ddarparu cynllun strategol newydd a fydd yn cryfhau ei hymchwil, trosglwyddiad gwybodaeth a menter, a datblygu ystod o bartneriaethau cenedlaethol a rhyngwladol ymhellach.

Mae’r Gyfadran Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn grŵp bywiog o ddisgyblaethau yn amrywio o Beirianneg, yr Amgylchedd Adeiledig ac Ynni Adnewyddadwy i’r Cyfryngau, Celf, Dylunio a’r Dyniaethau. Mae’n cwmpasu oddeutu 45% o’r Brifysgol, ac mae ganddi gynlluniau uchelgeisiol i ehangu ei phortffolio, cynyddu poblogaeth ei myfyrwyr a gwella ymchwil a menter dros y blynyddoedd nesaf. Mae’n benderfynol o chwarae rôl flaenllaw yn y sector AU, darparu dulliau gweithredu arloesol i addysgeg, creu dysg a datblygu cwricwlwm ar y cyd, a chyflawni safonau rhagorol mewn cyflogadwyedd. 

 

Pecyn Ymgeisydd - Deon Cyswllt (Materion Academaidd)

 

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

 

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.

 

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i www.minervasearch.com/glyndwr

 

Dylai ceisiadau fod ar ffurf CV a llythyr eglurhaol a dylid eu hanfon at glyndwr@minervasearch.com

 

Dyddiad cau: 7 Chwefror 2019

 

Wrexham Glyndŵr University is the University of and for North East Wales. It is an entrepreneurial and ambitious young university that contributes to economic growth of the region through strong industrial partnerships. It has a supportive ethos that places students at the centre of all its activities. It has embarked on the delivery of a new strategic plan which will see it strengthen its research, knowledge transfer and enterprise, and further develop a range of national and international partnerships.

 

The Faculty of Arts, Science and Technology is a vibrant grouping of disciplines ranging from Engineering, the Built Environment and Renewable Energy to Media, Art, Design and Humanities.   It encompasses approximately 45% the University, and has ambitious plans to grow its portfolio, increase the student population and enhance research and enterprise over the coming years.   It is determined to play a leading role in the HE sector, providing innovative approaches to pedagogy, co-creation of learning and curriculum development, and achieve excellent standards in employability. 

 

Candidate Pack - Associate Dean, Academic Affairs

 

The ability to communicate in Welsh is desirable for this post.

 

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.

 

For further information or to apply, please visit www.minervasearch.com/glyndwr

 

Applications should be in the form of a CV and cover letter and sent to glyndwr@minervasearch.com

 

Closing date: 7 February 2019

Cyfarwyddwr Cyswllt, Gwasanaethau Gwybodaeth

glyndwr